top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1.       Administratorem danych osobowych Klienta jest Mediina Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Lublinie, ul. Krasińskiego 2/20, 20-709 Lublin, NIP: 7123416871, REGON: 388513730

2.     Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@mediinacare.de  lub pisemnie na adres Administratora. 

3.     Należy pamiętać, że już w sytuacji kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, czy też zapisując się do newslettera przekazane zostają dane osobowe takie jak imię, nazwisko oraz adres e-mail. 

4.     Przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

– obsługa poczty– kontaktując się za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość za pomocą formularza kontaktowego przekazujesz swoje dane osobowe takie jak adres e-mail, imię oraz nazwisko, numer telefonu oraz inne dane, które zawarte są w przesłanej wiadomości. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celach skontaktowania się. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Po zakończeniu kontaktu Twoje dane będą również przetwarzane ze względu na cel jakim jest archiwizacja korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

– złożenie zamówienia, wykonanie umowy- wypełniając formularz zamówienia podajesz dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania/ siedziby, NIP, e-mail. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w sytuacji ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń. 

-wykorzystywania cookies na stronie– podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

– w celach marketingowych, w tym wysyłanie newslettera – na podstawie wyrażonej zgody na przesłanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

– w celach marketingowych, analizowania danych zbieranych automatycznie przez stronę oraz działań podjętych przez użytkownika na niniejszej stronie – na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

– tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO-prawnie uzasadniony interes administratora;

 

5.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Jeżeli wymagane dane nie zostaną podane, wykonanie umowy nie będzie możliwe. 

6.     Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. 

7.     Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter), systemu płatności, dostawcą usług księgowych,  podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego. 

8.     W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Instagram, Google, Microsoft, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:

– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

9.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

10.   Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.     Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

12.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Narzędzia z których korzystamy:

I. GOOGLE ADS

1.       Google Ads jest narzędziem marketingowym udostępnianym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

2.     Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka, Instagrama Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuje jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Przy pomocy Google Administratorzy promują dohlyad.eu w wynikach wyszukiwania, jak również na stronach osób trzecich. Administratorzy wykorzystują także narzędzia marketingowe. Działania w powyższym zakresie realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes w postaci marketingu własnych produktów bądź usług.

3.     Odwiedzając stronę dohlyad.eu automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu plik „remarketing cookie” firmy Google, który dzięki pseudonimowemu identyfikatorowi oraz w oparciu o odwiedzane strony, umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

4.     Dalsze przetwarzanie danych w oparciu o Google Ads następuje tylko i wyłącznie wówczas, gdy wyrażona została przez Państwa zgoda wobec Google na łączenie historii przeglądania oraz użycia aplikacji z Państwa kontem i na wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.

5.     Jeśli w Państwa przypadku będą Państwo zalogowani podczas wizyty na stronie dohlyad.eu w platformie Google, Google wykorzysta wówczas Państwa dane razem z danymi Google Ads, celem stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Goole Ads, aby utworzyć grupy docelowe.

6.     Możliwym jest dezaktywowanie przez Państwa „cookies” wykorzystywanych do remarketingu w ramach ustawień Państwa konta Google pod adresem https://adssettings.google.com.

7.     Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych w ramach Google Ads, pod adresem https://policies.google.com/privacy uzyskają Państwo odpowiedź na wszelkie pytania.


II. GOOGLE ANALYTICS

1.       Google Analytics jest narzędziem analyticznym udostępnianym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

2.     Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka, Instagrama Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Przy pomocy Google Administratorzy promuje dohlyad.eu w wynikach wyszukiwania, jak również na stronach osób trzecich. Administratorzy wykorzystują także narzędzia marketingowe. Działania w powyższym zakresie realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes w postaci marketingu własnych produktów bądź usług.

3.     Administratorzy wyjaśniają, iż narzędzie Google Analytics korzysta z plików „cookie”, które w następnej kolejności są zapisywane na Państwa urządzeniu (np. laptop) co pozwala na dokonanie analizy korzystania przez Państwa z dohlyad.eu

4.     Analiza,  umożliwia sprawdzenie skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, sposób korzystania z dohlyad.eu a także optymalizację wyglądu produktów bądź usług dostępnych na dohlyad.eu

5.     Pliki „cookies” generowane przez narzędzie Google Analytics mają charakter indywidualny – nie jest możliwym wykorzystanie czy też zapisanie takiego pliku „cookie” na innej stronie, która również korzysta z Google Analytics.

6.     Administratorzy informują, że dane wskazane w ust. 3 przekazywane są na serwer Google i tam są przechowywane.

7.     Państwa adres IP przekazywany przez przeglądarkę internetową z której Państwo korzystają ze względu na wykorzystywanie Google Analytics, nie jest łączony z innymi danymi Google.

8.     Więcej informacji odnośnie warunków usług Google Analytics, a także polityki prywatności Google Analytics, znajdą Państwo na następujących stronach: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/ oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

 

III. META PIXEL

1.       Meta Pixel jest narzędziem marketingowym udostępnianym przez Meta Platforms, Inc., One Hacker WayMenlo Park, CA 94025 USA.

2.     Przy pomocy Meta Pixel Administratorzy kierują do Państwa reklamy związane z dohlyad.eu w serwisie Facebook. Działania w  powyższym zakresie realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes w postaci marketingu własnych produktów bądź usług.

3.     Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka, Instagrama Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Przy pomocy Google Administratorzy promują dohlyad.eu w wynikach wyszukiwania, jak również na stronach osób trzecich. Administratorzy wykorzystują także narzędzia marketingowe. Działania w powyższym zakresie realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes w postaci marketingu własnych produktów bądź usług.

4.     Dla celów marketingowych na stronie dohlyad.eu używany jest Meta Pixel, dzięki któremu Administratorzy gromadzą informacje o Państwa korzystaniu ze strony dohlyad.eu, w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób dane, przekazywane są do serwerów Meta w USA, a następnie tam przechowywane.

5.     Do gromadzonych w ramach Meta Pixel informacji, zaliczyć należy podstrony jakie Państwo przeglądają w ramach serwisu dohlyad.eu; przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach serwisu, źródło z którego Państwo przechodzą do naszego serwisu; czas spędzony przez Państwa w serwisie oraz na jego podstronach; przedział wieku, w którym Państwo się znajdują; Państwa płeć; Państwa zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci; przybliżoną Państwa lokalizację ograniczoną do miejscowości.

6.     Dane zbierane przy pomocy Meta Pixel, a opisane w ust. 3 są anonimowe, niemniej jednak serwis Facebook może łączyć zebrane informacje z innymi danymi o Państwie, które zgromadził w ramach korzystania przez Państwa
z serwisu Facebook, aby następnie wykorzystać do swoich własnych celów (w tym także do celów marketingowych).

7.     Działania Meta opisane w § 6 ust. 4 nie są zależne od Administratorów.

8.     Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych przez serwis Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation uzyskają Państwo odpowiedź na wszelkie pytania.

 

 

USŁUGA NEWSLETTER 

1.       Świadomie dobieram dostawców usług, z których korzystam, tak aby zapewnić Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych.

2.     Dostawcą usługi newsletter jest Mailchimp.com z siedzibą w Atlancie, Georgia, Stany Zjednoczone.

3.     Twoje dane, tj. imię oraz Twój e-mail, podane w formularzu zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.

4.     Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

5.     Gwarantuję Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

6.     Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera umieszczonego na końcu wiadomości.

7.     Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony mój, jako administratora danych, interes.

8.     Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter.

9.     Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10.   Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

11.     Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1.       Ta strona internetowa używa plików cookies. 

2.     Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe.

3.     Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.

4.     Pliki ciasteczek służą Nam do: zwiększenia wydajności działania witryny, tworzenia anonimowych statystyk, oceny ruchu użytkowników w obrębie witryny, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki.

5.     Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Facebook, Instagram.

6.     Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

7.     Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, niektóre elementy strony mogą wyświetlać się nieprawidłowo. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania Naszej strony internetowej.

1.       Właściciel strony, administrator danych

2.     Pliki cookie – definicja, rodzaje, podział

3.     Korzystanie z plików cookie

4.     W jaki sposób dostosować pliki cookie do swoich potrzeb? 

5.     Przekazywanie danych do Państw trzecich 

6.     Najważniejsze informacje w tym zmiany ustawień plików cookie

1.       Właściciel strony, administrator danych

·       Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Mediina Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Lublinie. 

·       Kontakt do Administratora: ul. Krasińskiego 2/20,  Lublin 20-709, mail: kontakt@mediinacare.de  

·       Administrator dba o to aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem, a także określa sposób oraz cel przetwarzania. 

2.     Pliki cookie – definicja 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe pobierane przez przeglądarkę internetową na Twoje urządzenie podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Umieszczamy również pliki cookie na Twoim urządzeniu, gdy korzystasz z technologii witryn internetowych od dostawców zewnętrznych, takich jak skrypty, piksele i znaczniki, które integrujemy na naszej stronie internetowej w celach reklamowych. 

Rodzaje plików cookie: 

– własne – własne pliki cookie to pliki cookie, które umieszczamy w witrynie internetowej, którą aktualnie odwiedzasz i z którymi wchodzisz w interakcję podczas korzystania z naszej strony,

– podmiotów zewnętrznych – zewnętrzni dostawcy np. Facebook, Google mogą ustawiać pliki cookie w taki sposób, że będą otrzymywać informację, że wszedłeś na naszą stronę,

– sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej, 

– trwałe – usuwane z upływem określonego w góry czasu, niezależnego od zamknięcia przeglądarki.  

Dzielimy je na: 

– niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Podstawą prawną korzystania z tych plików cookie jest art. 6.1 (f) RODO, nasz prawnie uzasadniony interes, aby udostępnić Ci stronę internetową.

– marketingowe 

Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, doświadcza mniej ukierunkowanych reklam.

Podstawą prawną korzystania z tych plików cookie jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– funkcjonalne

Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one ustawione przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do naszych stron internetowych. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.

Podstawą prawną korzystania z tych plików cookie jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– analityczne 

Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.

Podstawą prawną korzystania z tych plików cookie jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Inne technologie

Używamy również innych technologii podobnych do plików cookies – w celu przekazania do innych aplikacji informacji, które zebraliśmy o Tobie, kiedy odwiedzasz naszą witrynę np. Piksel Facebooka (technologia, która pozwala mierzyć skuteczność reklam wyświetlanych na Facebooku na podstawie analizy Twoich aktywności w naszych serwisach).

3.     Korzystanie z plików cookie

Dlaczego zdecydowaliśmy się na korzystanie z plików cookie? 

Jest to narzędzie, które pozwala nam przeanalizować w jaki sposób osoby odwiedzający naszą stronę internetową z niej korzystają. Jesteśmy w stanie zobaczyć ile czasu przeciętny użytkownik spędza na naszej stronie internetowej, jaka tematyka najbardziej go interesuje, jakie zakładki wyświetla, w jaki sposób chce wchodzić z nami w interakcję. Jest to dla nas bardzo ważne ponieważ dzięki temu możemy ulepszać naszą stronę internetową dostosowując ją do Twoich potrzeb. 

Jakie informacje możemy zbierać w powyżej wskazanych celach: 

– dane dotyczące Twojego urządzenia z którego korzystasz przeglądając niniejszą stronę internetową np. ID urządzenia, adres MAC, adres IP, system operacyjny, ustawiony język, rozdzielczość, 

– dane dotycząc Twoich wizyt na naszej stronie (czas i długość wizyty, data, dane dotyczące wyszukiwań na stronie),

– informację o reklamach, które obejrzałeś i linkach w które kliknąłeś.

W jaki sposób pliki cookie ułatwiają Ci funkcjonowanie na naszej stronie internetowej? 

Przede wszystkim zapamiętują Twoje preferencję np. język w którym chcesz korzystać z naszej strony, tematy, którymi byłeś zainteresowany oraz inne konfiguracje. 

4.     W jaki sposób dostosować pliki cookie do swoich potrzeb? 

Wchodząc na naszą stronę internetową pojawia się baner na którym widnieją informacje dotyczące plików cookie, które są używane na niniejszej stronie internetowej. 

Wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie w ten sposób, że:

– jeśli chcesz aby wszystkie pliki cookie były aktywne podczas Twojej wizyty na stronie klikasz „akceptuj wszystkie”, 

– jeśli chcesz aby tylko niektóre pliki cookie były aktywne podczas Twojej wizyty na stronie wybierasz te na które się zgadzasz np. marketingowe i analityczne, 

– jeśli nie chcesz aby pliki cookie były aktywne klikasz „odrzuć wszystkie”, 

Informujemy, że „niezbędne pliki cookie” zawsze będą aktywne. Odpowiadają one za prawidłowe funkcjonowanie niniejszej strony. 

Co się stanie jeśli odrzucisz pliki cookie/ cofniesz zgodę? 

Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, które wymagają Twojej uprzedniej zgody, nie będziemy ich używać. Jeśli zdecydujesz się wycofać zgodę, która została nam wcześniej udzielona, nie będziemy już używać tych plików cookie i usuniemy je (jeśli są to własne pliki cookie). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Kiedy i w jaki sposób możesz zmienić ustawienia plików cookie?

– W każdym czasie. Wystarczy, że klikniesz w link „ustawienia plików cookie” (lewy dolny róg strony) i będziesz mógł zmienić swoje preferencję tj. cofnąć swoją wyrażoną zgodę,  czy też wyrazić zgodę na inne pliki cookie,

– zmiana przez przeglądarkę:  

Możesz zarządzać (włączać / wyłączać i usuwać) ustawieniami plików cookie na naszej stronie internetowej za pomocą powyżej opisanej ścieżki, ale także poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Większość przeglądarek umożliwia zarządzanie plikami cookie poprzez akceptowanie lub odrzucanie wszystkich plików cookie lub akceptowanie tylko niektórych rodzajów plików cookie. Procedurę zarządzania i usuwania plików cookie można zwykle znaleźć w zintegrowanej funkcji pomocy przeglądarki.

5.     Przekazywanie danych do Państw trzecich 

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane lub przekazywane do krajów spoza trzecich w celach opisanych w niniejszej Polityce plików cookie. Przekazując dane robimy to zgodnie z prawem oraz dbamy aby były one odpowiednio chronione. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj Polityka Prywatności. 

6.     Najważniejsze informacje: 

·       Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Mediina Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Lublinie.

·       Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące plików cookie stosowanych na niniejszej stronie zapraszamy do kontaktu: kontakt@mediinacare.de  

·       Jeśli chcesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie kliknij w ikonkę “Ustawienia Plików Cookie”, która znajduje się w dolnym lewym rogu strony.

bottom of page